New today: 262 | sold: 580
c
JEWEL ASK Z Danish Warmblood Stallion Gray
1 Video
+2 Pictures

JEWEL ASK Z

Ad type: Stallion at Stud
Ad ID: 3128267
Online since: 04/05/2022
Ad views: 812
Add to wish list: 15
Price on request (Stud Fee)
Wish list
Print
r Complain

Further informationThe Danish Warmblood is a horse breed originating from Denmark, which basically was bred for modern show jumping. Since the breed was mainly influenced by Danish farmers and laymen in the 1960s, the Danish Warmblood appeared as an inharmonic work and draft horse back then. In 1962 people decided to ... More about the horse breed Danish Warmblood

Jewel Ask Z


Danish Warmblood
Warmblood
Stallion
6 years
16.2 hh
Gray
Jumping

Description

English
 • German
 • Polish
 • Swedish
 • Italian
 • Dutch
 • Spanish
 • French
 • English
 • Russian
Jewel Ask Z ist beim Dänischen Warmblut gekört und hat seine 14-Tage-Test mit viel Lob für Galopp und Rittigkeit bestanden.

WFFS-Status: Negativ

Decktaxe: EUR 1.200,- + MWSt.

- Prämienhengst 2019
- Internationale Top-Pedigree der Sonderklasse!

Einen schönen Hengst mit einer interessanten, leistungsstarken Abstammung, den wir im Winter 2018 von den holländischen Züchtern Kelly Pieck und Dirk Demeersman gekauft haben.

Mutter: Diamonds Billy
Diamonds Billy ist selber in internationalen 160cm-Springen erfolgreich gewesen und hat viele Platzierungen bei CSIO5* in 150 cm. Ausserdem war sie im Finale bei den FEI Breeding Jumping Championship für 7-jährige Pferde in 2010.
Sie brachte u.a. Luigi, einen 8-jährigen Hengst (gekört in AES) und bis 150cm selber international erfolgreich, sowie Little-Billy, eine 8-jährige Stute, die bis 140cm mehrmals platziert ist.

Vater: Jaguar van Paemel
Jaguar Van Paemel ist ein 9-jähriger Hengst v. Cicero Z. Er ist in Zangersheide gekört und ist international bis 160cm-Prüfungen gegangen.

Muttersmutter: Quassia De La Bonette
Quassia De La Bonette hat nur einen Nachkomme, nämlich die Mutter des Jewel Ask Z, Diamons Billy. Die Stute ist selber international bis zu 160cm-Prüfungen gegangen und mehrmals beim CSIO5* platziert in 150 cm. Ausserdem war sie im Finale bei den FEI Breeding Jumping Championship for 7-jährige Pferde in 2010.

Vatersmutter: Sissi
Sissi hat schon eine Reihe von Nachkommen mit Topleistungen, wie z.B.:
* Welshman II, der beim CSI4*/145 cm-Prüfungen schon platziert war.
* Apache Van Paemel, ebenso mit internationalen Platzierungen bis 145cm-Prüfungen.
* Gigolo Van Paemel, gekörter Hengst beim BWP und mit internationalen Platzierungen bis 135cm-Prüfungen.
* Inshallah Van Paemel, gekörter Hengst beim AES
* Jaguar Van Paemel, 9-jähriger Hengst, gekört in Zangersheide und ist international bis 160cm-Prüfungen gegangen (Vater des Jewel Ask Z)
* Kirr Royal Van Paemel, 8-jähriger gekörter Hengst beim AES und ist international bis 140cm-Prüfungen gegangen.

Muttersmuttersmutter: Midway De La Bonette
Von Midway De La Bonette-Nachkommen sollen genannt werden: Aston Du Haras Des Barrag, der international bis 150cm-Prüfungen platziert ist.

Jewel Ask bekam die folgende Beschreibung von der Körkommision: Großrahmiger, hochgestellter, harmonischer, passend edlen Hengst mit viel Hengstprägung und von sehr gutem Typ. Etwas schmal. Schöner Kopf. Passend lang, wohlgeformte und gut gesetzte Halsung. Langer, schräger Schulter. Middellanger, markierter Widerrist. Geschmeidige Oberlinie. Lange, wohlgeformte und muskulöse Kruppe. Die Gliedmassen passend gestellt und trocken, die Vorderfesseln etwas steil, die Hinterfesseln etwas weich. Die Sprunggelenke mit wenig Winklung. Wohlbalanzierter und regulierbaren Galopp. Springt mit guter Bascule und gute Hinterhandtechnique. Springt mit viel Überblich und fußt gut ab.

Prämienhengst.


https://stutteriask.dk/DE/Hengste/Jewel%20Ask%20Z.aspx
This text has been translated automatically.
Jewel Ask Z is licensed at the Danish Warmblood and has passed its 14-day test with much praise for gallop and rideability.

WFFS Status: Negative

Cover tax: EUR 1.200,-  VAT

- Premium Stallion 2019
- International top pedigree in a class of its own!

A beautiful stallion with an interesting, powerful pedigree, which we bought in winter 2018 from the Dutch breeders Kelly Pieck and Dirk Demeersman.

Mother: Diamonds Billy
Diamonds Billy has been successful in international 160cm jumping and has many placements at CSIO5* in 150cm. She was also in the final of the FEI Breeding Jumping Championship for 7-year-old horses in 2010.
She brought among others Luigi, an 8-year-old stallion (licensed in AES) and up to 150cm itself internationally successful, as well as Little-Billy, an 8-year-old mare, who is placed up to 140cm several times.

Father: Jaguar van Paemel
Jaguar Van Paemel is a 9-year-old stallion by Cicero Z. He is licensed in Zangersheide and has gone internationally up to 160cm tests.

Mother mother: Quassia De La Bonette
Quassia De La Bonette has only one descendant, namely the mother of jewel Ask Z, Diamons Billy. The mare herself has gone up to 160cm tests internationally and placed several times in the CSIO5* in 150 cm. She was also in the final of the FEI Breeding Jumping Championship for 7-year-old horses in 2010.

Father mother: Sissi
Sissi already has a number of descendants with top performances, such as.B.:
* Welshman II, which was already placed in the CSI4*/145 cm test.
* Apache Van Paemel, also with international placements up to 145cm exams.
* Gigolo Van Paemel, licensed stallion at the BWP and with international placements up to 135cm tests.
* Inshallah Van Paemel, licensed stallion at AES
* Jaguar Van Paemel, 9-year-old stallion, licensed in Zangersheide and has gone international up to 160cm tests (father of the Jewel Ask Z)
* Kirr Royal Van Paemel, 8-year-old licensed stallion at the AES and has gone international up to 140cm tests.

Mother mother: Midway De La Bonette
Of Midway De La Bonette descendants should be mentioned: Aston Du Haras Des Barrag, which is placed internationally up to 150cm tests.

Jewel Ask got the following description from the Körkommision: Large-framed, high-ranking, harmonious, suitably noble stallion with a lot of stallion embossing and of very good type. A bit narrow. Beautiful head. Suitably long, well-shaped and well-set neck. Long, slanted shoulder. Middellanger, marked withers. Smooth topline. Long, well-formed and muscular croup. The limbs fit and dry, the front shackles a bit steep, the hind shackles a bit soft. The ankle joints with little waving. Well-balanced and adjustable gallop. Jumps with good bascule and good hindquarters technology. Jumps with a lot of superficiality and foots well.

Premium stallion.

https://stutteriask.dk/DE/Hengste/Jewel Ask Z.aspx
This text has been translated automatically.
Jewel Ask Z jest licencjonowany w duńskim Warmblood i przeszedł 14-dniowy test z wieloma pochwałami za galop i właściwości jezdne.

Status WFFS: Negatywny

Pokrycie podatku: EUR 1.200,-  VAT

- Ogier Premium 2019
- Międzynarodowy najwyższy rodowód w klasie własnej!

Piękny ogier o ciekawym, mocnym rodowodzie, który kupiliśmy zimą 2018 roku od holenderskich hodowców Kelly Pieck i Dirk Demeersman.

Matka: Diamonds Billy
Diamonds Billy odniósł sukces w międzynarodowych skokach na 160 cm i ma wiele miejsc w CSIO5 * w 150 cm. Była również w finale FEI Breeding Jumping Championship dla koni 7-letnich w 2010 roku.
Przywiozła m.in. Luigiego, 8-letniego ogiera (licencjonowanego w AES) i do 150cm odnoszącego sukcesy na arenie międzynarodowej, a także Little-Billy'ego, 8-letnią klacz, która kilkakrotnie jest umieszczana do 140 cm.

Ojciec: Jaguar van Paemel
Jaguar Van Paemel to 9-letni ogier po Cicero Z. Jest licencjonowany w Zangersheide i przeszedł międzynarodowe testy do 160 cm.

Matka matka: Quassia De La Bonette
Quassia De La Bonette ma tylko jednego potomka, a mianowicie matkę klejnotu Ask Z, Diamons Billy. Sama klacz przeszła testy na 160 cm na arenie międzynarodowej i kilkakrotnie zajęła miejsce w CSIO5* w 150 cm. Była również w finale FEI Breeding Jumping Championship dla koni 7-letnich w 2010 roku.

Ojciec matka: Sissi
Sissi ma już wielu potomków z najlepszymi wynikami, takimi jak.B.:
* Walijczyk II, który został już umieszczony w teście CSI4*/145 cm.
* Apache Van Paemel, również z międzynarodowymi stażami do egzaminów 145 cm.
* Gigolo Van Paemel, licencjonowany ogier w BWP i z międzynarodowymi stażami do 135 cm testów.
* Inshallah Van Paemel, licencjonowany ogier w AES
* Jaguar Van Paemel, 9-letni ogier, licencjonowany w Zangersheide i przeszedł międzynarodowe testy do 160 cm (ojciec Jewel Ask Z)
* Kirr Royal Van Paemel, 8-letni licencjonowany ogier w AES i przeszedł międzynarodowe testy do 140 cm.

Matka matka: Midway De La Bonette
Z Midway De La Bonette potomkowie powinni być wymienieni: Aston Du Haras Des Barrag, który jest umieszczany na arenie międzynarodowej do 150 cm testów.

Jewel Ask otrzymał następujący opis z Körkommision: Duży ramowy, wysokiej rangi, harmonijny, odpowiednio szlachetny ogier z dużą ilością tłoczeń ogierów i bardzo dobrym typem. Trochę wąsko. Piękna głowa. Odpowiednio długa, dobrze ukształtowana i dobrze osadzona szyja. Długie, skośne ramię. Middellanger, oznaczony kłębem. Gładka górna linia. Długi, dobrze uformowany i muskularny zad. Kończyny pasują i wysychają, przednie kajdany nieco strome, tylne kajdany nieco miękkie. Stawy skokowe z niewielkim falowaniem. Dobrze wyważony i regulowany galop. Skoki z dobrą technologią bascule i good hindquarters. Skacze z dużą powierzchownością i dobrze stawia stopy.

Ogier premium.

https://stutteriask.dk/DE/Hengste/Jewel Ask Z.aspx
This text has been translated automatically.
Jewel Ask Z имеет лицензию на датском Теплокровном заводе и прошел 14-дневный тест с большой похвалой за галоп и управляемость.

Статус WFFS: Отрицательный

Налог на покрытие: EUR 1.200,-  НДС

- Премиум Жеребец 2019
- Международная топовая родословная в своем классе!

Красивый жеребец с интересной, мощной родословной, который мы купили зимой 2018 года у голландских заводчиков Келли Пик и Дирка Демерсмана.

Мать: Бриллианты Билли
Diamonds Billy был успешным в международных прыжках на 160 см и имеет много мест в CSIO5 * в 150 см. Она также была в финале чемпионата FEI по конкуру для 7-летних лошадей в 2010 году.
Она привезла среди прочих Луиджи, 8-летнего жеребца (лицензированного в AES) и до 150 см самого международно успешного, а также Литтл-Билли, 8-летнюю кобылу, которую несколько раз помещают до 140 см.

Отец: Ягуар ван Паемель
Ягуар Ван Пемель — 9-летний жеребец от Cicero Z. Он лицензирован в Зангершайде и прошел международные испытания до 160 см.

Мать-мать: Квасия Де Ла Бонетт
У Квассии Де Ла Бонетт есть только один потомок, а именно мать ювелирного Аска Z, Диамонс Билли. Сама кобыла поднялась до 160 см тестов на международном уровне и несколько раз помещалась в CSIO5* в 150 см. Она также была в финале чемпионата FEI по конкуру для 7-летних лошадей в 2010 году.

Мать отца: Сисси
У Сисси уже есть ряд потомков с лучшими показателями, такими как.B.:
* Валлиец II, который уже был помещен в тест CSI4*/145 см.
* Apache Van Paemel, также с международными экзаменами до 145 см.
* Жиголо Ван Пемель, лицензированный жеребец в BWP и с международным размещением до 135 см тестов.
* Иншалла Ван Пемель, лицензированный жеребец в AES
* Jaguar Van Paemel, 9-летний жеребец, лицензированный в Зангершайде и прошедший международные тесты до 160 см (отец Jewel Ask Z)
* Кирр Роял Ван Паемель, 8-летний лицензированный жеребец в AES и прошел международные тесты до 140 см.

Мать-мать: Мидуэй Де Ла Бонетт
Следует упомянуть потомков Midway De La Bonette: Aston Du Haras Des Barrag, который размещен на международном уровне до 150 см тестов.

Jewel Ask получил следующее описание от Körkommision: Крупнорамный, высокопоставленный, гармоничный, достаточно благородный жеребец с большим количеством тиснения жеребца и очень хорошего типа. Немного узко. Красивая голова. Подходящая длинная, хорошо сформированная и хорошо поставленная шея. Длинное, раскосое плечо. Мидделлангер, отмеченный холкой. Гладкая верхняя линия. Длинный, хорошо сформированный и мускулистый круп. Конечности подтянутые и сухие, передние кандалы немного крутые, задние кандалы немного мягкие. Голеностопные суставы с небольшим взмахом. Хорошо сбалансированный и регулируемый галоп. Прыжки с хорошей базкулой и хорошей технологией задних конечностей. Прыгает с большой поверхностностью и хорошо ступает ногами.

Премиум жеребец.

https://stutteriask.dk/DE/Hengste/Jewel Ask Z.aspx
This text has been translated automatically.
Jewel Ask Z är licensierad på danska Warmblood och har klarat sitt 14-dagarstest med mycket beröm för galopp och åkbarhet.

WFFS-status: Negativ

Täckskatt: EUR 1.200,-  moms

- Premium hingst 2019
- Internationell toppstamtavla i en klass för sig!

En vacker hingst med en intressant, kraftfull stamtavla, som vi köpte vintern 2018 från de nederländska uppfödarna Kelly Pieck och Dirk Demeersman.

Mor: Diamonds Billy
Diamonds Billy har varit framgångsrik i internationell 160cm hoppning och har många placeringar på CSIO5* på 150cm. Hon var också i final i FEI Breeding Jumping Championship för 7-åriga hästar 2010.
Hon tog med sig bland andra Luigi, en 8-årig hingst (licensierad i AES) och upp till 150 cm själv internationellt framgångsrik, samt Little-Billy, ett 8-årigt sto, som placeras upp till 140 cm flera gånger.

Pappa: Jaguar van Paemel
Jaguar Van Paemel är en 9-årig hingst av Cicero Z. Han är licensierad i Zangersheide och har gått internationellt upp till 160 cm tester.

Mor mor: Quassia De La Bonette
Quassia De La Bonette har bara en ättling, nämligen juvelen Ask Z:s mor, Diamons Billy. Stoet själv har gått upp till 160 cm tester internationellt och placerat sig flera gånger i CSIO5* på 150 cm. Hon var också i final i FEI Breeding Jumping Championship för 7-åriga hästar 2010.

Pappa mor: Sissi
Sissi har redan ett antal ättlingar med topprestationer, till exempel.B.:
* Welshman II, som redan placerades i CSI4 * / 145 cm testet.
* Apache Van Paemel, även med internationella placeringar upp till 145 cm tentor.
* Gigolo Van Paemel, licensierad hingst vid BWP och med internationella placeringar upp till 135 cm tester.
* Inshallah Van Paemel, licensierad hingst på AES
* Jaguar Van Paemel, 9-årig hingst, licensierad i Zangersheide och har gått internationellt upp till 160 cm tester (far till Jewel Ask Z)
* Kirr Royal Van Paemel, 8-årig licensierad hingst på AES och har gått internationellt upp till 140 cm tester.

Mor mor: Midway De La Bonette
Av Midway De La Bonette bör ättlingar nämnas: Aston Du Haras Des Barrag, som placeras internationellt upp till 150 cm tester.

Jewel Ask fick följande beskrivning från Körkommision: Storramad, högt uppsatt, harmonisk, lagom ädel hingst med mycket hingstprägling och av mycket god typ. Lite smal. Vackert huvud. Lagom lång, välformad och välsatt hals. Lång, sned axel. Middellanger, märkt manks. Slät topplinje. Lång, välformad och muskulös croup. Lemmarna passar och torkar, framsidan bojor lite brant, bakbenen bojor lite mjuka. Fotleden leder med lite vinkande. Välbalanserad och justerbar galopp. Hoppar med bra bascule och bra bakkvartsteknik. Hoppar med mycket ytlighet och fotar bra.

Premium hingst.

https://stutteriask.dk/DE/Hengste/Jewel Ask Z.aspx

Pedigree

Location

5390 Martofte
Denmark


Seller

Gestüt Kobbensen - Sportpferdezucht Mandes Verhaagh
E
31700 Heuerßen Kobbensen
Germany
We speak:
 

Contact the seller

* These fields must be filled in


Send message

Further ads from these sellers

send via
9 n r
Gestüt Kobbensen - Sportpferdezucht Mandes Verhaagh
E
31700 Heuerßen Kobbensen
Germany
i